WANG Yi

Associate Professor

wangyicaup@tongji.edu.cn

C217, College of Architecture and Urban Planning